Copenhagen, Denmark
PSYCH-K®
Basic and Advanced Workshops

For nogle mennesker er dette alt det PSYCH-K®, de har brug for for at hjælpe med at transformere
selvbegrænsende overbevisninger til selvforstærkende!

PSYCH-K® Basic workshops

En 3-dages erfaringsworkshop, Certificeret PSYCH-K®-instruktør Rosemarie Pletzer vil lære dig, hvordan du kan udnytte din indre visdom for hurtigt og nemt at ændre langvarige saboterende overbevisninger til overbevisninger, der støtter dig på underbevidst niveau. Dette kursus vil lære dig alt, hvad du behøver at vide for at hjælpe dig selv, din familie eller dine venner med at foretage væsentlige og varige ændringer i deres liv.

Dette er det grundlæggende kursus for hele PSYCH-K®.

For nogle mennesker er dette alt det PSYCH-K®, de har brug for for at hjælpe med at transformere selvbegrænsende overbevisninger til selvforstærkende overbevisninger! Det er vores begrænsende overbevisninger, der ofte bestemmer grænserne for, hvad vi kan opnå i livet. Vi danner disse underbevidste overbevisninger og opfattelser primært i løbet af de første syv år af livet. Mange af de dannede overbevisninger hjalp os med at tilpasse os og overleve i det miljø, vi blev født ind i. Efterhånden som livet udfolder sig, og vi vokser og udvikler os, gør vores bevidste mål, ideer og visdom også det. Ofte vokser vi fra begrænsningerne i vores underbevidste tankegang, og det kan være tydeligt, når vi bevidst forsøger at opnå et resultat, og det er som om, vi saboterer os selv eller holder os selv tilbage.

Dette skyldes, at vores underbevidsthed ikke har indhentet vores bevidste sind. det spiller stadig det gamle bånd af overbevisninger fra vores barndom. Det er bydende nødvendigt at være i stand til at lære at kommunikere med underbevidstheden, identificere og derefter ændre de begrænsende overbevisninger til dem, der er støttende i stedet. PSYCH-K (R) er den enkleste, verificerbare og effektive måde at gøre dette på.

I løbet af Basic Workshop vil du ændre underbevidste overbevisninger på den første dag! og lære at transformere underbevidste overbevisninger hurtigt, med dig selv og andre, løbende. Du vil have en værktøjskasse for livet!

Deelnemers kunnen een online sessie van 1 uur ontvangen voor 140 euro en krijgen een korting van 75 euro voor de workshop.

Deze Workshop is een voorwaarde voor alle andere PSYCH-K® workshops.

Upcoming Workshops

Copenhagen, Denmark | PSYCH-K® BASIC WORKSHOP October 2024
25th – 27th October
Book now
Copenhagen, Denmark, PSYCH-K® ADVANCED INTEGRATION WORKSHOP October 2024
31st October – 3rd November
Book now

PSYCH-K® Basic workshops

  3-Day experiential workshop, Certified PSYCH-K® Instructor Rosemarie Pletzer will teach you how to tap into your inner wisdom in order to quickly and easily change long-held sabotaging beliefs into beliefs that support you at subconscious level of mind. This course will teach you everything you need to know to help yourself, your family, or your friends make significant and lasting changes in their lives.

This is the foundational course for all of PSYCH-K®.

For some people, this is all the PSYCH-K® they will need to help transform self-limiting beliefs into self-enhancing ones! It is our limiting beliefs that often determine the limits of what we can achieve in life. We form these subconscious beliefs and perceptions primarily during the first seven years of life. Many of the beliefs formed helped us to adapt and survive in the environment to which we were born into. As life unfolds and we grow and evolve, so too do our conscious goals, ideas and wisdom. Often we outgrow the limitations of our subconscious mindset and it can be apparent when we are consciously trying to achieve a result and it’s as if we are sabotaging ourselves or holding ourselves back.

This is because our subconscious hasn’t caught up with our conscious mind. it’s still playing the old tape of beliefs from our childhood. It’s imperative to be able to learn how to communicate with the subconscious, identify and then change the limiting beliefs to ones that are supportive instead. PSYCH-K (R) is the simplest, verifiable and effective way of doing this.

During the Basic Workshop you will be changing subconscious beliefs on the first day! and learning how to transform subconscious beliefs quickly, with yourself and others, ongoing. You will have a toolkit for life!

Participants can receive a 1 hr session online for 140 Euro and receive a 75 Euro discount for the workshop.

This Workshop is a pre-requisite for all other PSYCH-K® workshops.

Upcoming Workshops

Copenhagen, Denmark | PSYCH-K® BASIC WORKSHOP October 2024
25th – 27th October
Book now
Copenhagen, Denmark, PSYCH-K® ADVANCED INTEGRATION WORKSHOP October 2024
31st October – 3rd November
Book now
×